Yaz tatili sonrası çalışma stresini aşmanın yolları

Bü­tün yıl bek­le­nen yaz ta­ti­linin sona ermesiyle pek çok ki­şi dep­res­yo­na gi­re­bi­li­yor.

Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si­’n­den Uz­man Psi­ko­log Nu­ray Sarp, ta­til dö­nü­şü mut­suz ol­ma­mak için bunları öneriyor:
1- Elinizdeki işleri bitirin: Ta­ti­le çık­ma­dan ön­ce üze­ri­niz­de­ki iş yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ta­mam­la­yın. Ta­til­dey­ken de ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­ni­ze da­ir söz vermeyin.
2- He­def­le­ri­ni­zi gö­zü­nüz­de can­lan­dı­rın: Ta­til­de dert­le­ri, sı­kın­tı­la­rı, ca­nı­nı­zı sı­kan olay­la­rı de­ğil de he­def­le­ri­ni­zi gö­zü­nü­zün önü­ne ge­ti­rin.
3- Ar­ka­daş­la­rı­nız­la iliş­ki­yi kes­me­yin: Ta­til­de ar­ka­daş­lık iliş­ki­le­rin­den uzak­laş­mak, ki­şi­nin ken­di­ni sor­gu­la­ma­sı­na yol açabiliyor.
4- Olay­lar­dan ha­ber­dar olun: Her gün bir ga­ze­te oku­ma­ya dik­kat edin; olay­lar­dan ha­ber­dar olun. Bu, uyum sü­re­ci­ni ko­lay­laş­tı­rır.
5- Ya­tak key­fi­ni uzat­ma­yın: Na­sıl ol­sa iş yok di­ye çok geç ya­tıp, sa­bah­la­rı da çok geç kalkmayın, öğleden önce yataktan çıkın.
6- İş­ye­ri­niz­le iliş­ki­ni­zi bı­çak gi­bi kes­me­yin:
İş­le­rin na­sıl git­ti­ği­ni ta­kip et­mek, si­zi olum­suz et­ki­le­mez; ak­si­ne iş dö­nü­şü için uyum sü­re­ci­ni­zi kı­sal­tır.
7- Zin­de his­se­din: Vü­cu­du­nu­zun din­len­di­ği­ni fark et­me­ye ça­lı­şın. Eg­zer­siz ve spor ya­pı­yor­sa­nız, bu alış­kan­lı­ğı­nı­zı sür­dü­rün.
8- İç­tik­le­ri­ni­ze dik­kat edin: Ta­til­de bol bol su tü­ke­tin. An­cak sı­vı ih­ti­ya­cı­nı gaz­lı ve ko­la­lı içe­cek­lerden sağlamayın.
9- Sağ­lık­lı bes­le­nin: Ta­ti­le çık­mış ol­ma­nız,  açık bü­fe kar­şı­sın­da abar­tı­ya kaç­ma­nız     an­la­mı­na gel­me­me­li.
10- Sev­dik­le­ri­ni­ze za­man ayı­rın: Günlük ko­şuş­tur­ma­da sev­dik­le­ri­ni­ze ye­te­ri ka­dar va­kit ayı­ra­ma­mak, suç­lu­luk his­si oluş­tu­ra­bi­li­yor. Onlarla da­ha faz­la vakit geçirin.

Bir önceki yazımız olan Ortadoğu hakkında bilinmesi gerekenler başlıklı makalemizde Ortadoğu, Ortadoğu hakkında bilinmesi gerekenler ve ortadoğu sözlüğü hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *