Serra Türker tasarımlarını ve markasını anlattı

Heidi Klum, Jessica Alba gibi pek çok Hollywood yıldızı onun çantalarını kullanıyor. Tasarımcı Serra Türker, “Pahalı ve büyük markalardan sıkılan müşteriler, bizi tercih ediyor” diyor

Altı yıl önce New York’ta kurduğu ‘Misela’ markasıyla şu an Türkiye’nin ve dünyanın önemli aksesuvar ve çanta tasarımcılarından biri o. Serra Türker’le Bodrum Palmarina’da açtığı yeni mağazasını ve markasının
gelişmini konuştuk…

İstanbul’da Pera’da bulunan mağazanızdan sonra ‘Misela’ yı Bodrum’a taşıdınız. Bu süreç nasıl işledi?
Türkiye’de ilk dükkanımız, söylediğiniz gibi Asmalımescit Pera’da bulunuyor. İkinci dükkanımızı burada açma kararımız ise gerçekten hızlı bir şekilde gelişti.
Geçen sene Palmarina’yı gezerken, marinanın şıklığından çok etkilenip “Keşke boş bir yer bulsam da, burada bir mağaza açsaydım” diye düşündüm.
Sonra tesadüfen şubat ayında Palmarina’ya yer olup olmadığı yönünde başvuru yaptım ve onlar da bana bu yeri gösterdiler. Gerekli prosedürleri hallettikten sonra da mayıs ayında yerimizi açtık.

Peki markanın oluşum süreci nasıl başladı?
Bu marka yaklaşık altı yıl önce New York’ta doğan bir oluşum. ‘Misela’ benim ve kız kardeşlerim Mina, Serra ve Lara’nın isimlerinden oluşuyor. Aslına bakarsanız, babamla ‘Misela’ daha ortada yokken başka bir projemiz için yaratmıştık bu ismi; aksesuvar üzerine markayı kurmaya karar verince, aklıma başka bir isim gelmedi. Bu yüzden ‘Misela’yı bu oluşumda kullandım.

YÜKSELEN DEĞER ‘MİSELA’
İlk tasarladığınız çantayla, son tasarladığınız çanta arasında ne farklar görüyorsunuz?
Altı sene önce tasarladığım çantada kullanılan malzemeyle, son tasarladığım çantada kullanılan malzeme çok farklı. İçimdeki duygu aynı ancak tasarım olarak kendimi çok geliştirdiğimi söyleyebilirim.

İstanbul’daki mağazanızla Bodrum’daki mağazanız arasında ne gibi farklılıklar var?
Aslında öncelikle çanta ve aksesuvar üzerine markamızı kurmuştum. Ancak Bodrum Palmarina’ya özel bir ‘Misela Living’ dünyası yarattım. Evlerine, teknelerine, yatlarına; yastık, havlu gibi ürünlerimizi alıp kullanabilecekleri çeşitli
tasarımlar ile Palmarina’da
yerimizi aldık.

Çantalarınızı Türkiye ve dünya çapında hangi ünlü isimler kullanıyor?
Çantalarımızı Heidi Klum, Jessica Alba, Alessandra Ambrosio gibi dünyanın bir numaralı isimleri kullanıyor. Bir dönem ‘Aşk-ı Memnu’ adlı dizide de çantalarımız kullanılmıştı.
Aslına bakarsanız pahalı ve büyük markalardan sıkılan müşteriler, yeni yükselen değerlere önem veriyorlar. Bu yüzden Türkiye’de ve dünyada birçok isim yükselen değer olan
‘Misela’nın ürünlerini kullanıyor.

TEK TEK İLGİLENİYORUM

“Baş­lan­gıç nok­tam, ‘Ben na­sıl bir çan­ta is­te­rim? Na­sıl bir çan­ta­ya ih­ti­ya­cım var?’ şek­lin­de so­ru­lar­la baş­lı­yor. Da­ha son­ra es­te­tik ve ta­sa­rı­mı bir­leş­ti­rin­ce or­ta­ya be­ni yan­sı­tan ko­lek­si­yon­lar çı­kı­yor. Hep­siy­le tek tek il­gi­le­ni­yo­rum, bü­tün çan­ta­lar­ elim­den ge­çi­yor.”

MARKAYI GÜÇLÜ KILAN MAĞAZALAŞMA

Çan­ta­la­rı­nı­zı hiç kul­lan­ma­mış bi­ri­ne na­sıl ta­rif eder­si­niz?
Ken­di­ni­zi bu­la­bi­le­ce­ği­niz, renk­li, es­te­tik ve du­ru­şu olan şık bir çan­ta kul­lan­mak is­ter­se­niz ‘Mi­se­la­’yı ter­cih ede­bi­lir­si­niz di­ye­bi­li­rim.

As­ma­lı­mes­cit Pe­ra, Bod­rum Pal­ma­ri­na­’dan son­ra­ki ma­ğa­za­nız ne­re­de ola­cak?
Dük­kan aç­ma du­ru­mu­nu çok sev­di­ği­mi iti­raf et­me­li­yim. Çün­kü ken­di ta­sar­la­dı­ğı­nız ürün­le­ri­ müş­te­ri­le­ri­niz­e sı­cak di­ya­log­lar­la an­lat­ıyorsunuz.
On­la­rın da si­zi seç­ti­ği­ni gör­mek, gu­rur ve­ri­ci bir du­rum. Eğer gü­nün bi­rin­de bir ma­ğa­za da­ha aça­bi­lir­sem bu­nu yurt dı­şın­da aça­ca­ğım. Bel­ki New York, bel­ki Lon­dra, bel­ki de Du­ba­i’­de… Mar­ka­laş­ma­yı güç­lü kı­lan ve ayak­ta dur­ma­sı­nı sağ­la­yan ola­yın ma­ğa­za­laş­ma ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

‘Mi­se­la Li­vin­g’ ürün­le­ri­nin fi­yat­la­rı ne­dir?
Kul­la­nı­lan mal­ze­me ve ürün ham mad­de­si­ne gö­re, fi­yat­la­rı­mız 200 TL’­den 4 bin TL’­ye ka­dar çı­kı­yor. An­cak ka­lıp­laş­mış bir ürün fi­yat­lan­dır­ma­mız yok.
Her­kes ma­ğa­za­la­rı­mız­dan ken­di büt­çe­si­ne gö­re fi­yat­lar­da ürün­ler bu­la­bi­lir­ler.

Emrah Akçay

Bir önceki yazımız olan Hasan Kale’nin mikro sanatına tanık olun başlıklı makalemizde hasan kale, hasan kale'nin eserleri ve mikro minyatür hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *