Niran Ünsal’dan Demet Akalın’a porno göndermesi

Son dönemde yaptığı çıkışlarla meslektaşlarını karşısına alan Niran Ünsal’ın bu kez  hedefi Hande Yener ile Demet Akalın oldu…

Mühtehcen içerikli video klipleri RTÜK’e şikayet eden şarkıcı Niran Ünsal çıkışlarına devam ediyor. Şarkıcı, “Kliplerimde pornografi yok, estetik var” diyen Hande Yener ile Twitter’da 4 milyon takipçisi olduğunu söyleyen Demet Akalın’a ağır konuştu:
Hande’nin ‘Hipnoz’ klibinde pornonun tillahı var. Çoğunda çıplak vaziyette yatak sahnesi var. Türkiye’de 1.5 milyon Twitter kullanıcısı var. Nasıl oluyor da Demet’in 4 milyon takipçisi oluyor. Samimi olsaydı, “4 milyon takipçi satın aldım” derdi.
Nerenizi göstermek istiyorsanız, yatak odanızda kocanıza açın. Namahreme oranızı buranızı açmayın. Teşhircilik bu ülkede had safhada.

“HANDE’NiN KLiBiNDE PORNONUN TiLLAHI VAR”

* Erotik bulduğu klipleri RTÜK’e şikayet eden Ni­ran Ün­sal,  “Be­nim klip­le­rim­de ero­tik sah­ne­ler yok” di­yen Hande Ye­ne­r’­e şun­la­rı söy­le­di: “Yo­uTu­be eli­ni­zin al­tın­da, ‘Hip­no­z’u iz­le­yin. O klip­te por­no­nun til­la­hı var.”
* Ün­sal, “T­wit­te­r’­da 4 mil­yon ta­kip­çim var” di­yen De­met Aka­lı­n’­ı da eleş­tir­di: “1.5 mil­yon Türk Twit­ter kul­la­nı­cı­sı var; na­sıl olu­yor da 4 mil­yon ta­kip­çi­si olu­yor?
Aka­lı­n’­ın ‘İ­la­hi Ade­le­t’ di­ye bir şar­kı­sı var. ‘İ­la­hi ada­le­t’, Al­la­h’­ın ada­le­ti de­mek! O kli­pte Al­lah aş­kı­nı an­la­tan bir şey yok?”
* Tür­ki­ye­’de ‘Seks sat­tı­rı­r’ di­ye bir al­gı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ün­sal, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam  et­ti: “Gös­ter­mek is­tediğiniz yerinizi, ya­tak oda­nız­da ko­ca­nı­za açın, na­mah­re­me ora­nı­zı  bu­ra­nı­zı aç­ma­yın.  Teş­hir­ci­lik had saf­ha­da.”

Bir önceki yazımız olan Seray Sever'in yeni sevgilisi Eray Sünbül başlıklı makalemizde Eray Sünbül, seray sever ve Seray Sever'in sevgilis hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *