Murat Yıldırım hac fotoğrafları için ne dedi?

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medyada paylaşılan hac fotoğraflarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Haca giden kişilerin bunu reklam amaçlı kullanamayacağını söyleyen Murat Yıldırım, “İnsanların fotoğraf çekmelerine engel olamıyorsunuz” açıklamasında bulundu.

MURAT YILDIRIM, HAC FOTOĞRAFLARI İÇİN NE DEDİ?

Mu­rat Yıl­dı­rım, ön­ce­ki gün Ak­mer­ke­z’­de oyun­cu ar­ka­daş­la­rıy­la kah­ve iç­ti.

Bu sı­ra­da da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan­ Murat Yıl­dı­rım, sos­yal med­ya­da pay­la­şı­lan ve tar­tı­şı­lan hac fo­toğ­raf­larıy­la il­gi­li şöy­le ko­nuş­tu:  ”Hac­ca gi­den hiç kim­se bu­nu rek­lam amaç­lı yap­maz. İn­san­la­rın fo­toğ­raf çek­me­si­ni en­gel­le­ye­mi­yor­su­nuz. Bu ko­nu­la­rı aş­mak la­zım.”

murat yıldırım hacda

MURAT YILDIRIM’DAN GÜLBEN ERGEN’E DESTEK

Murat Yıl­dı­rım, hac fo­toğ­raf­la­rı yüzünden eleş­ti­ri­len Gül­ben Er­ge­n’­e de des­tek çık­tı: “Ün­lü bir in­san iba­de­ti­ni ne­den giz­li yap­sın? Önem­li olan ni­yet de­ğil mi?”

Burçin Terzioğlu Murat Yıldırım’ı tatilde unutmaya çalışıyor

Murat Yıldırım’ın hayranları bitmiyor

Bir önceki yazımız olan Aslı Enver kocası Birkan Sokullu'yu ve özel hayatını anlattı başlıklı makalemizde All dergisi, Aslı Enver ve Aslı Enver'in kocası hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

1 Response

  1. December 6, 2014

    […] Murat Yıldırım hac fotoğrafları için ne dedi? […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *