Murat Arkın, Cüneyt Arkın’ı anlattı

Mu­rat Ar­kın: “Ba­bam ol­ma­say­dı oyun­cu­lu­ğa gir­mem da­ha ko­lay olur­du ama her şeyi ondan öğrendik ”

Birkaç ay önce viz­yo­na gi­ren ‘Pan­ze­hi­r’­ filminde ba­ba­sıy­la bir­lik­te rol alan Mu­rat Ar­kın, Cü­neyt Arkı­n’­ın oğ­lu ola­rak anıl­mak­tan do­la­yı hiç de ra­hat­sız de­ğil. Genç oyuncu, en az ba­ba­sı ka­dar iyi bir ba­ba ve oyun­cu ol­mak is­te­di­ği­ni söy­lü­yor.

Kü­çük­lü­ğü­müz ba­ba­nı­zın film­le­ri­ni iz­le­ye­rek geç­ti. Si­zin ço­cuk­lu­ğu­nuz na­sıl geç­ti?He­pi­mi­zin öy­le geç­ti. Be­nim ço­cuk­lu­ğum da Ke­mal Su­nal ve Cü­neyt Ar­kın film­le­riy­le geç­ti.

Ba­ba ile ça­lış­mak na­sıl bir his?Tüm set gün­le­ri­ne git­tim. ‘Panzehir’in Türk si­ne­ma­sın­da bir boş­lu­ğu dol­du­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Her­ke­sin izlemesini tav­si­ye ede­rim. Şim­di­ye ka­dar ge­len eleş­ti­ri­ler, yo­rum­lar çok gü­zel. İz­le­yi­ci­le­rin Türk si­ne­ma­sın­da böy­le ya­pım­lar ola­bil­di­ği­ni gör­me­si­ni
is­ti­yo­rum.

Ba­ba­nız Cü­neyt Ar­kın ol­ma­say­dı, yi­ne oyun­cu­luk ya­par mıy­dı­nız?Bel­ki de oyun­cu­lu­ğa gir­mem da­ha ko­lay olur­du. Çün­kü ba­bam uzun bir sü­re bi­zi bu iş­ten uzak tut­tu. “El­le tu­tu­lur bir baş­ka işin ol­sun, on­dan son­ra bu mes­le­ğe gir” de­di. Hak­lıy­mış da. Çün­kü ar­tık bu iş çok risk­li.
Lon­dra­’da bil­gi­sa­yar prog­ram­cı­lı­ğı ya­pı­yo­rum.Tür­ki­ye­’de­ki üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne des­tek
ol­mak amaç­lı ‘ders­le­ri­kur­ta­ra­na­dam.co­m’ adın­da bir si­te­miz var.

İngiltere’ye gidişiniz nasıl oldu?
Üniversiteye gittikten sonra bir arkadaşım İngiltere’de bana göre bir okul olduğunu söyledi.
2000 yılında gittim. Çok kısa süre orada kalacakken iş buldum; 14 sene geçti.

Eşinizle orada tanıştınız sanırım.Evet. Sorunsuz, güllük gülistanlık geçinip gidiyoruz.

BİLİNÇLİ YAŞIYORUM

“Ben sa­de­ce Cü­neyt Arkı­n’­ın oğ­lu ola­rak bi­lin­mek is­te­mi­yo­rum” gi­bi id­di­anız yok san­ki…
“Ben Cü­neyt Ar­kı­n’­ın oğ­lu­yum” gi­bi bir ya­şam tar­zım da yok. Ba­bam dip­lo­ma tö­re­ni­ne gel­di­ğin­de ho­ca­la­rım onun oğ­lu ol­du­ğu­mu öğ­ren­di. Onun gu­ru­ru­nu hep ta­şı­yo­rum. Yan­lış bir şey ya­par­sam yan­lış­lı­ğı Cü­neyt Ar­kı­n’­ın oğ­lu yap­mış olur, o üzü­lür. Onun bi­lin­cin­de ya­şı­yo­rum ama onun ha­va­sın­da ya­şa­mı­yo­rum.

Ro­man­tik mi­si­niz?De­ği­lim. Çi­çek alı­rım ama gü­zel söz­ler söy­le­me­yi be­ce­re­mem.

Eşi­ni­ze yap­tı­ğı­nız en bü­yük sür­priz ney­di?Do­ğum gü­nün­de İpo­d’­umun ar­ka­sın­da la­zer­le “Be­nim­le ev­le­nir mi­si­niz?” yaz­dır­dım. Yü­zün­de­ki ifa­de­yi gör­me­niz la­zım­dı!

Kaç ya­şın­da ev­len­di­niz?30 ya­şın­da. Çok dik­kat­li ka­rar ver­mek la­zım. Ben­ce ev­len­me­den ön­ce bir sü­re ay­nı ev­de ya­şan­ma­lı. Haf­ta­nın bel­li gün­le­rin­de bu­lu­şa­rak ha­ya­tı­nız bo­yun­ca an­la­şıp, an­la­şa­ma­ya­ca­ğı­nı­zı bi­le­mez­si­niz. (Röportaj, Cosmopolitan dergisinin haziran sayısında)

Bir önceki yazımız olan Fedon bayramda Kıbrıs'ta başlıklı makalemizde fedon ve kıbrıs hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *