MEB Yönetmeliği’ndeki yeni maddeler

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde öne çıkan hususlardan belki de en önemlisi öğrencilerin okula devamları ile ilgili düzenlemelerdir. Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık süresi
20 günden 10 güne indirilmiştir. Bu süre kaynaştırma öğrencileri için 60 gün olarak belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7 Eylül 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardan oluşmaktadır.
Bu kurumlar;
a) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri,
b) Anadolu İmam-hatip Liseleri ve İmam-Hatip Liseleri,
c) Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Anadolu teknik Liseleri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Çok Programlı Liseler’ dir.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB

Milli Eğitim Bakanlığı


ÖNE ÇIKANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde öne çıkan hususlardan belki de en önemlisi öğrencilerin okula devamları ile ilgili düzenlemelerdir.
Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, Özürsüz devamsızlık süresi 20 günden 10 güne indirilmiştir.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrencilerin, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılmaları hükme bağlanmıştır.
Bu süre kaynaştırma öğrencileri için 60 gün olarak belirlenmiştir.
Özürlü devamsızlık kapsamındaki 35 günlük süre sağlık raporu veya doğrudan velinin yazılı beyanı ile belgelendirilebilecektir.
Ancak toplamda 45 günü aşan devamsızlıklar yatakta tedaviyi gerektiren sağlık sorunlarından kaynaklı olup sağlık kurulu raporu vb ile belgelendirilse de devamsızlık nedeniyle başarısız olma durumunu etkilemeyecektir.
Bu bağlamda sağlık kurulu raporu ile devamsızlık süresinin uzatılması da söz konusu olmayacaktır.
Yönetmelik değişikliği öncesinde, son sınıflarda programların önemli kısmı devamsızlık nedeniyle işlenememekteydi. Bu yüzden özellikle LYS de yer alan sorularla ilgili konuların tamamlanması mümkün olmuyordu.
Özellikle son sınıflarda, YGS ve LYS öncesinde çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak çok sayıda öğrenci sağlık kurulu raporu alarak okula devam etmiyordu.
Geçen yıllara ait rakamlar sağlık kurulu raporuna dayalı olarak uzun süre okula devam etmeyen öğrenci sayısının ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir.
Örneğin bir okulda 2011-2012 eğitim öğretim yılında 284 son sınıf öğrencisinin 266 adet, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise 203 son sınıf öğrencisinin 167 adet sağlık kurulu raporu aldığı ve okul yönetimine ibraz ettiği dikkate alındığında bu durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır.
Sağlık kurulu raporlarının fazlalığı, bir anlamda son sınıf öğrencilerinin ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olduklarını işaret etmektedir.
Şayet bu doğru değilse durum daha da ciddidir. Getirilen yeni hükümler bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması açısında son derece önemlidir.
Yönetmelikte öne çıkan diğer hususlar şu şekilde özetlenebilir:

– Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30, diğer ortaöğretim kurumlarında 34 olarak belirlenmiş, bir ders saati normal ve ikili öğretim yapılan okullarda 40 dakika olarak standart hâle getirilmiştir.

– Şehit ve gazi çocuklarının nakillerinde kolaylık sağlanmıştır.

– Öğrencilerin bir ortaöğretim kurumuna kaydettirilmesi ve devamının sağlanması konusunda öncelikle veli sorumlu kılınmış, okul/kurum yöneticileri, millî eğitim müdürleri mahalli ve mülkî idare amirleri ise yaptırım ve mevzuat hükümlerini uygulama konusunda yetkilendirilmişlerdir.

– Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli yeniden belirlenerek birer eğitim öğretim yılı ile sınırlandırılmıştır.

– Diploma harcı kaldırılmıştır.

– Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılmalarına imkân sağlanmıştır.

Öğrenci Başarısı

Aynı dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda, yazılı sınavlarının ortak yapılması ve ortak değerlendirilmesi hükme bağlanmıştır.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde; sözlü ve ödevle değerlendirme yerine proje ve performans çalışmasına yer verilmiştir.
Öğrencilerin başarısız olukları derslerden ortalama ile sınıf geçebilmeleri için okul türlerine göre değişen en düşük yılsonu başarı notu uygulaması yerine tüm okul türleri için en düşük başarı puanının 50 olması esası getirilmiştir.
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, sınıf bazında en fazla 3 dersten başarısız olanlar ile alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak bir üst sınıf geçmelerine imkân sağlanmıştır.
Ortalama yükseltme sınavları kaldırılmış, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavları ise ilgili ders öğretmeni tarafından yılda iki kez yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Sonuç olarak;
Yapılan kapsamlı hazırlık çalışmalarına ve geniş katılıma rağmen uygulama sırasında bazı yorum farklılıklarının ve küçük aksaklıkların ortaya çıkması doğal karşılanmalıdır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında olası aksaklıkların kısa sürede giderileceği muhakkaktır.

Kadem ERBAŞ

Bir önceki yazımız olan Köy okulları ve birleştirilmiş sınıflar başlıklı makalemizde birleştirilmiş sınıflar, eğitim sorunları ve Köy okulları hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *