Lokal anestezinin riskleri nelerdir?

Bölgesel anestezi,genel anesteziye göredaha az risk taşıyor.Genel anestezide hastanın solunum cihazına bağlanması sonucu ortaya çıkabilen akciğer ve kalp sorunları,lokal anestezide daha az görülüyor

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Koordinatörü Prof. Dr. Müslüm Çiçek, lokal anestezi hakkında sorularımızı yanıtladı:

Bölgesel anestezi nedir?Bölgesel anestezi, vücudun bir bölümünün duyusunun ortadan kaldırılmasına denir. Ameliyat olacak bölgenin ağrı duyusunu taşıyan sinirlerin yakınına bir iğne yardımıyla lokal anestezik madde verilir. Bu madde, sinirlerin bir süreliğine işlev görmesini engeller ve ağrı duyusu kaybolur.

Hangi yöntemlerle uygulanır?

A) Sinir blokları: Yalnız ameliyat edilecek bölgenin duyu hissini sağlayan sinirler lokal anestezik ilaçlarla bloke edilir. Örneğin kolda ya da elde yapılacak bir cerrahi işlem için koltuk altından ele giden sinirlere ilaç verilir ve 15-20 dakika bekledikten sonra bütün kolun uyuştuğu, ağrıyı hissetmediği teyit edilir.
Ardından ameliyat başlar. Bu şekilde hastanın solunumu ve kalbi yapılan anestezi işleminden etkilenmez.

B) Spinal/Epidural anestezi: Omurilikten çıkan sinirler ilaçlarla bloke edilir ve uyuşturulan sinirin altında kalan vücut bölümlerinde ağrı duyusu ortadan kaldırılır. Bu yöntem ağrısız doğum ve sezaryende yaygın olarak kullanılır; anne adayına belden ince bir iğne yapılır veya kateter yerleştirilir.

Genel anesteziden farkı nedir?Genel anestezide hastanın damar yolundan veya solunum yolundan verilen ilaçlar ya da gaz nedeniyle bilinç kaybı gelişir ve solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyulur.
Bölgesel anestezinin en belirgin avantajı ise, genel anesteziye bağlı akciğer ve kalple ilgili riskleri belirgin şekilde azaltmasıdır.

Riskleri ve yan etkileri neler?Bölgesel anestezi yöntemlerine ait riskler; nöbet geçirme, bilinç kaybı, ritim bozuklukları, enjeksiyon yerinde ağrı, morarma, sinir hasarı ve başarısız sinir bloğu olarak sayılabilir.
Bu komplikasyonların gerçekleşme ihtimali oldukça düşük ama hiçbir zaman sıfır değil.

AMELiYATTA UYANIK OLMAK KORKUTABiLiR

Çoğu hastanın ilk endişesi; işlem sırasında uyanık olmak ve cerrahi sahayı görmek. Anestezi uzmanı sıklıkla ameliyat sonrası konforunuzu artırmak amacıyla ya da genel anestezi açısından normalden daha yüksek risk taşımanız nedeniyle bölgesel anesteziyi önermiş olabilir. Her ne sebeple bölgesel anestezi uygulanmış olursa olsun, hastalar cerrahi sırasında orta dereceli bir sedasyon altın-dadır ve olan biteni çok defa hatırlamazlar.

BÖLGESEL ANESTEZiDE AĞRI DUYULMAZ

Bir­kaç is­tis­na dı­şın­da böl­ge­sel anes­te­zi ge­nel­lik­le has­ta ‘se­das­yo­n’ de­di­ği­miz, ‘u­ya­nık an­cak ha­fif uy­ku ha­li­’ al­tın­day­ken ya­pı­lır. En­jek­si­yon ye­ri­ni uyuş­tur­mak için in­ce bir iğ­ney­le lo­kal anes­te­zik ya­pı­lır ve kü­çük iğ­ne bat­ma­sı dı­şın­da ağ­rı du­yul­maz. Has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu böl­ge­sel anes­te­zi iş­le­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ra­hat­sız­lık be­lirt­mez.

BAŞARILI OLMAMA DURUMU DA VAR

Böl­ge­sel anes­te­zi uy­gu­la­ma­sı ya­pı­lır­ken kul­la­nı­lan ilaç­lar ve alet­ler, has­ta­nın ana­to­mik ya­pı­sı, po­zis­yon ve uy­gu­la­ma tek­ni­ği gi­bi ba­zı ne­den­le­re bağ­lı ola­rak bel­li oran­lar­da ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­la­na­bi­lir. Bu du­rum­da ağır se­das­yon ve­ya ge­nel anes­te­zi uy­gu­la­nır. Ay­rı­ca böl­ge­sel anes­te­zi tek­nik­le­ri ge­nel anes­te­ziy­le de bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Bir önceki yazımız olan Anestezi ve anesteziden uyanamama korkusu başlıklı makalemizde ameliyat korkusu, anestezi ve anestezi korkusu hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *