Hande Yener’den Gülşen’e yeşil ışık

Han­de Ye­ner, 25 Ağus­to­s’­ta ve­re­ce­ği Har­bi­ye Açık­ha­va kon­se­ri­ne bü­yük bir ti­tiz­lik­le ha­zır­la­nı­yor.

Konserde Ye­ne­r’­e sen­fo­ni or­kes­tra­sı­nın ya­nı sı­ra Meh­met Er­dem ve Berk­san eş­lik ede­cek.     Top­lam­da 27 par­ça ses­len­di­re­cek     şar­kı­cı, hay­ran­la­rı­na mü­zik şö­le­ni          ya­şa­ta­cak.

Hak­an Ak­ka­ya im­za­lı taş­lı el­bi­se­siy­le sah­ne­de dans ede­ce­ği­ni söy­le­yen Ye­ner, “10 bin taş­lı el­bi­sey­le dans et­mek zor ol­ma­ya­cak, üze­rim­de ara­ba ol­sa onun­la bi­le dans ede­ri­m” de­di.

Fit gö­rü­nü­müy­le dik­kat çe­ken Ye­ner, for­mu­nu na­sıl ko­ru­du­ğu­nun sır­rı­nı da ver­di: “Gü­ne dört ki­lo­met­re ko­şa­rak baş­lı­yo­rum. 8 sa­at uyu­yup, yediklerime  dik­kat edi­yo­rum.”

Na­za­ra inan­dı­ğı­nı söyleyen Ye­ner, her kon­ser ön­ce­si 5 say­fa­lık ‘Ken­zul Ar­s’ du­ası­nı oku­du­ğu­nu belirtti. Kıs­kanç­lı­ğın in­sa­na za­rar ver­di­ği­ne inanan şarkıcı,  şöy­le de­vam et­ti: “Ne ka­dar ba­şa­rı­lı olur­sa­nız, o ka­dar düş­me­ni­zi is­te­yenler olu­yor. Kon­ser­de de her şe­yin yo­lun­da git­me­me­si­ni is­te­yen­ler ola­caktır ama biz bü­tün ener­ji­miz­le üs­te­sin­den ge­le­ce­ğiz. Re­ka­bet gü­zel; kıs­kanç­lık za­rar ve­ri­yor.”

GÜLŞEN’E YEŞİL IŞIK

Gül­şe­n’­i çok ba­şa­rı­lı bul­du­ğu­nu söy­le­yen Ye­ner, “E­ğer ba­na uy­gun bir şar­kı ya­par­sa ta­bi­i ki ses­len­di­ri­ri­m” di­ye­rek bir­lik­te düe­te de ye­şil ışık yak­tı.

Ye­ner, er­kek ar­ka­da­şı­nın bü­tün ai­le­si­nin kon­ser­de ola­ca­ğı­nı da sözlerine ekledi.

ME­SUT YIL­MAZ

Bir önceki yazımız olan Aylin Nazlıaka ile samimi röportaj başlıklı makalemizde Aylin Nazlıaka, Aylin Nazlıaka röportaj ve röportaj hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *