Güneşi Beklerken’in Barış’ı İsmail Ege Şaşmaz

‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle tanıdığımız İsmail Ege Şaşmaz’ın oyuncu olmak istemesine neden olan film ‘Örümcek Adam’… Oyunculuğun yanı sıra şarkı sözü ve şiir yazan Şaşmaz, hakkında bilinmeyenleri Marie Claire dergisine anlattı.

DE­DE­Sİ­NİN İS­Mİ­Nİ AL­MIŞ
25 Ka­sım 1993, Ma­ni­sa do­ğum­lu… İlk is­mi İs­ma­il ken­di de­yi­miy­le ‘her Türk ai­le­sin­de rast­lan­dı­ğı üze­re­’ de­de­si­nin anı­sı­na kon­muş, ikin­cisiyse ai­le­si Ege­li ol­du­ğu için ve­ril­miş. Ma­ni­sa­’da İs­ma­il, İs­tan­bu­l’­da Ege ismiyle ça­ğ­rı­lıyor.

BİZİM EVDE REİS ANNEM…
Bir­bi­ri­ne çok bağ­lı bir ai­le­de ye­tiş­ti­ği­ni söyleyen Şaş­maz, şöyle devam ediyor: “An­nem çok er­ken yaş­ta ev­len­miş, be­ni de 18 ya­şın­da do­ğur­muş… Evin rei­si de odur. Ba­bam ise ta­nı­dı­ğım en ko­mik in­san. Yü­zün­den gü­lüm­se­me hiç ek­sik ol­maz.” “Ne ya­şar­sa­nız ya­şa­yın o gü­lüm­se­me­yi as­la kay­bet­me­me­li­si­ni­z” der. Oyun­cu; ken­disin­den beş yaş kü­çük er­kek kar­de­şi­nin de mü­zikte iler­le­mek is­te­di­ği­ni ek­li­yor.

HİPERAKTİF BİR ÇOCUKTUM
Tak­lit­ler ya­pan, hi­pe­rak­tif bir ço­cuk ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şaş­ma­z, kü­çük­lü­ğü­ne da­ir ak­lı­na dü­şen ilk anı­yı şöy­le an­la­tı­yor: “Ben il­ko­ku­la er­ken baş­la­dım. İlk gü­nüm­de öğ­ret­me­nim an­ne­me; ‘Ya­şı kü­çük, di­ğer­le­ri onu
ez­me­si­n’ de­miş. An­ne­min ce­va­bı ise çok net ol­muş; ‘Dik­kat edin de bi­zim­ki on­la­rı ez­me­sin!’ Bu anı, kü­çük­lü­ğü­mü özet­li­yor sa­nı­rım.”

DAİMA BAŞARIYI HEDEFLİYORUM
Do­ğal ve ko­mik an­la­rın ken­di­si­ni gü­lüm­set­ti­ği­ni, ruh ha­li­ne gö­re mü­zik din­le­me­yi sev­di­ği­ni, so­ka­ğa sa­de­ce üs­tü­ne ya­kış­tı­ğı­nı his­set­ti­ği kı­ya­fet­lerle çık­tı­ğı­nı söy­lü­yor. “Na­sıl bir ka­rak­te­ri­niz var?” so­ru­su­nu ise şöy­le ya­nıt­lı­yor: “Yıl­ma­yan, dai­ma ba­şa­rı­ya ulaş­mak is­te­yen bi­ri­yim.” Ba­ba­sı­nı ör­nek al­dı­ğı­nı da ek­li­yor.

HA­YA­Lİ ‘Ö­RÜM­CEK ADA­M’­DI
Ma­ni­sa Po­li­nas En­düs­tri Mes­lek Li­se­si, Plas­tik En­jek­si­yon Ka­lıp Bö­lümü­’n­den me­zun ol­muş. Üçün­cü sı­nıf­tay­ken kua­för çı­rak­lı­ğı yap­mış, ilk pro­fes­yo­nel işi ise rek­lam oyun­cu­lu­ğu… Onu bu­gün­le­re ge­ti­ren dö­nüm nok­ta­sı­nı ise şöy­le özetliyor: “2002 yı­lıy­dı. Yol­da ‘Ö­rüm­cek Ada­m’ fil­mi­nin afi­şi­ni gör­düm. Ani bir ka­rar­la bi­let alıp içe­ri gir­dim. İz­le­dik­çe de onun gi­bi ol­mak is­te­dim. Evet, o kos­tü­mü gi­ye­bil­mem için oyun­cu ol­mam ge­re­ki­yor­du.”

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET
İs­ma­il Ege Şaş­maz boş za­man­la­rın­da bow­ling oy­nu­yor, buz pa­te­ni ya­pı­yor, at bi­ni­yor, ay­rı­ca şar­kı sö­zü ve şi­ir ya­zı­yor… Li­se yıl­la­rın­da ka­tıl­dı­ğı ti­yat­ro ya­rış­ma­sın­da can­lan­dır­dı­ğı po­lis ka­rak­te­rin­den ise he­ye­can­la bah­se­di­yor. Üs­te­lik o yıl ödü­lü ka­za­nan ken­di oku­lu olun­ca, ile­ri­de se­çe­ce­ği yol da­ha net bir şe­kil­de be­lir­len­miş…

AŞIKKEN KALBİM HIZLI ATIYOR
Pe­ki Şaş­maz, aş­kı na­sıl ya­şar? Üs­te­lik sos­yal med­ya­da kız ar­ka­da­şı için yaz­dı­ğı gü­zel söz­le­ri ve bir­lik­te çek­tir­dik­le­ri fo­toğ­raf­la­rı hiç çe­kin­me­den pay­la­şı­yor­sa… Genç oyun­cu aş­kı şu ke­li­me­ler­le ifa­de edi­yor: “Aşk, onun adı­nı duy­du­ğu­nuz­da kal­bi­ni­zin ma­ra­ton ko­şu­yor­muş gi­bi at­ma­sı­dır.”

İsmail Ege Şaşmaz boyu kaç santim?

Bir önceki yazımız olan Ayça Bingöl ile oyunculuk üzerine röportaj başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

1 Response

  1. October 21, 2014

    […] Güneşi Beklerken’in Barış’ı İsmail Ege Şaşmaz […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *