Donatella Versace’den moda samimi röportaj

Yunan mitolojisindeki  Medusa’ya  hayran ve elmaslara “Hayır” diyemiyor.  Moda kraliçesi Donatella Versace, en beğenmediği özelliği sorulunca “Karakterim”  yanıtını veriyor

İtal­ya­’nın dev mo­da mar­ka­sı Ver­sa­ce­’nin ba­şın­da bu­lu­nan, dün­ya­nın sa­yı­lı mo­da­cı­la­rın­dan Do­na­tel­la Ver­sa­ce, ‘Va­nity Fai­r’ der­gi­si­ndeki Pro­ust An­ke­ti­’ni yanıtladı.

Mü­kem­mel mut­lu­luk ta­nı­mı­nız ne­dir?
Ai­le, ar­ka­daş­lar, kah­ka­ha ve yük­sek ses­li mü­zik.

 En çok say­gı duy­du­ğu­nuz, ya­şa­yan ki­şi kim?
Dün­ya­daki her­han­gi bir ye­r­de, hak­la­rı için sa­va­şan ho­me­sek­sü­eller ve trans­sek­sü­el­ler.

 En be­ğen­me­di­ği­niz özel­li­ği­niz?
Ka­rak­te­rim.

 Baş­ka­la­rın­da, si­zi en çok ra­hat­sız eden özel­lik ne­dir?
İki­yüz­lü­lük.

 En bü­yük müs­rif­li­ği­niz?
El­mas­lar.

 Siz­ce ge­re­ğin­den faz­la de­ğer ve­ri­len er­dem han­gi­si?
Sa­bır ve ses­siz­lik.

 Ya­lan söy­ler­ misi­niz?
Es­ki­den ken­di­me ya­lan söy­le­r­dim. Uma­rım ar­tık söy­le­mi­yo­rum­dur.

 Gö­rü­nü­şü­nüz­le il­gi­li beğenmedi­ği­niz bir nokta var mı?
Gö­rü­nü­şü­nü­zü ka­bul et­me­niz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum, nef­ret et­me­ye de­ğil!

 Ne tür bir ye­te­ne­ği­niz ol­sun is­ter­di­niz?
Şar­kı söy­le­ye­bil­mek… Her zaman et­ra­fım­da Ma­don­na­’dan Lady Ga­ga­’ya, Be­yon­ce­’den Jen­ni­fer Lo­pe­z’­e ka­dar muh­te­şem şar­kı­cı­lar ol­du. On­la­rın ye­te­ne­ği­ne sa­hip ol­mak; ina­nıl­maz olur­du.

 En bü­yük ba­şa­rı­nı­zın ne ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Ver­sa­ce­’nin şim­di ve ge­le­cek­te bir mar­ka ol­ma­sı.

 Sev­di­ği­niz kur­gu kah­ra­ma­nı var mı?
Me­du­sa.

 Ger­çek ha­yat­ta­ki kah­ra­man­la­rı­nız kim­ler?
So­kak­ta­ki ço­cuk­lar. Ger­çek ener­ji­yi bu­la­ca­ğı­nız yer ora­sı.

 Na­sıl öl­mek is­ter­di­niz?
Bil­me­den.

iSTEDiĞiMi ELDE EDERiM

n Sizi en çok anlatan özelliğiniz ne?
İstediğimi elde etmem.
n Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?
Cazibe ve iyi vücut.
n Bir kadında en beğendiğiniz özellik?
Güç ve dayanıklılık.
n Arkadaşlarınızda hangi özellikler olmasını istersiniz?
Aşk, şefkat, ilgi, mizah, zeka.

 

Bir önceki yazımız olan Semih Saygıner ve Şenay Gürler aşkı başlıklı makalemizde Nişantaşı, Semih Saygıner ve Semih Saygıner Şenay Gürler hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *