Çocuklara beslenme alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Dengesiz beslenme ve hareketsizliğe bağlı şişmanlık, çocuklar için tehlikeli olabiliyor. Bu konuda sorumluluk anne ve babalara düşüyor…

Çocuklar en değerli varlıklarımız. Gülen gözleri hepimizin dertlerini unutturur, yaşam enerjisi verir. Onların sağlıklı büyümesi için beslenmelerine özen göstermek çok önemli. Başta kız kardeşim olmak üzere, çocuğu olan tüm arkadaşlarımın anne olduktan sonra mutfaklarındaki değişimi görmek ve bana sordukları sorulardaki farklılık mutlu ediyor.
Dengesiz beslenme ve hareketsizliğe bağlı şişmanlık, büyükler kadar çocuklar için de tehlike sinyalleri veriyor. Özellikle büyüme çağında, tek yönlü ve aşırı beslenme ileri yaşta sağlık sorunlarına ve obeziteye yol açabiliyor.
Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeye ve bol bol hareket etmeye yönlendirilmesi gerekir. Ancak bunun için evdeki bireylerin örnek olması da önemli.
Alışveriş seçimleri, çocuğa besinlerin tanıtılması, annenin mutfakta geçirdiği zaman ve hep birlikte yemek yenilmesi çocuğun geleceğine dönük altın değerinde yatırımlar.
Çocuklar büyüklere göre daha çabuk hasta olur, vücutları daha hassas ve korumasızdır; yaz ayları da bu durumu daha da kritik hale getirir.
Bu sebeple yaz beslenmesinde anne-babalar için önerilerim şöyle;

Çocuğunuzun beslenme seçimleri için ona örnek olun.

Sıcak havalarda güneşte fazla kalmasına müsaade etmeyin.

Hijyenik koşullarda üretilmemiş ürünlerden kendinizi ve çocuğunuzu uzak tutun.

Yeterli sıvı aldığından emin olun.

Tuz tüketimi konusunda hassas olun.

Çocuğunuzu ara öğün konusunda bilinçlendirin.

Uyku saatleri ve televizyon başında geçirdiği süreyi mutlaka takip edin.

UNUTMAYIN!

Kalorisi yüksek gıdalar yerine, besleyici değeri yüksek besinler tüketilmeli.

Şekerli ve gazlı içecekler yerine su, ayran, süt tercih edilmeli.

Kahvaltı asla atlanmamalı.

Düzenli öğünler halinde yemek yeme alışkanlığı kazandırılmalı.

Yemekler yavaş ve iyice çiğnenerek yenmeli, sofra düzeni gibi kurallar çocukları sıkmadan öğretilmeli.

Çocuklar tabaklarını bitirmesi için zorlamamalı.

KALORİ HARCAMAK ÖNEMLİ!

Ya­kın me­sa­fe­le­re yü­rü­ye­rek gi­din.

Te­le­viz­yon sey­ret­me­yi gün­de 30 da­ki­ka, haf­ta son­la­rı 2 sa­at ile sı­nır­lan­dı­rın.

Ço­cuk­la­rı­nı­zın gün­de 30-60 da­ki­ka­dan faz­la bil­gi­sa­yar kul­lan­ma­sı­na izin ver­me­yin.

Her fır­sat­ta ve haf­ta son­la­rı ha­re­ket edin. (yü­rü­yüş, bas­ket­bol, vo­ley­bol , yüz­me gi­bi…)

Ço­cuk­la­rı­nı­zın be­den eği­ti­mi ders­le­ri­ni müm­kün­se ar­tı­rın ve spo­ra özen­di­rin.

Okul­lar­da spor ta­kım­la­rı oluş­tu­rul­ma­sı­na des­tek ve­rin ve dü­zen­li ça­lış­ma­la­ra teş­vik edin.

ARA ÖĞÜN NASIL OLMALI?

Ara öğünlerde atıştırmalıkların özellikle enerji, şeker ve yağ içeriklerine dikkat edilmesi gerekir. Kuru ve taze meyvelerle süt, yoğurt, ayran veya minik sandviçler olabilir.
Çocuklara özel, güvenilir markalı, paketli dondurmalar da onların yeterli, dengeli beslenme düzeninde gönül rahatlığı ile ara öğün olarak tercih edelebilir.

AĞUSTOS SEBZESi: DOMATES

Do­ma­tesin 100 gra­mın­da 22 ka­lo­ri var. 1 ka­se (yak­la­şık ola­rak 180 gram) do­ma­tes tü­ke­til­di­ğin­de; gün­lük C vi­ta­mi­ninin yüz­de 57.3’ü, A vi­ta­mi­ninin yüz­de 22.4’ü, K vi­ta­mi­ninin yüz­de 17.8’i ve lif ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 7.9’u kar­şı­lan­mış olu­yor.
Do­ma­te­sin için­de­ki li­ko­pe­nin, yağ ve ısıy­la et­ki­si da­ha da ar­tar. Da­ha çok li­ko­pen ala­bil­mek için yaz bo­yun­ca do­ma­tes sof­ra­nız­dan eksik ol­ma­sın!
Kış ay­la­rın­da da do­ma­tes ve ürün­le­rini ter­cih ede­bi­- lir­si­niz.

An­ti-kan­se­ro­jen ak­ti­vi­te gös­te­ren ka­ro­te­no­id­ler­den bi­ri olan li­ko­pe­nin, do­ma­tes­te bu­lu­nan vi­ta­min A ben­ze­ri bir bi­le­şik olup; ser­vi­kal, mi­de, me­me, ak­ci­ğer, ra­him ve pros­tat kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­ ya­rat­tı­ğı yö­nün­de araş­tır­ma­lar var. Vü­cu­du ser­best ra­di­kal­le­re kar­şı ko­rur, sa­vun­ma sis­te­mi­ni güç­len­di­rir.

Ulu­sal Kan­ser Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len bir ça­lış­ma­da, do­ma­tes ve ürün­le­rinin pros­tat kan­se­ri­ni ön­le­yi­ci et­ki gös­ter­di­ği bu­lun­muş­tur. Her gün, 1 por­si­yon do­ma­tes ve­ya do­ma­tes ürün­le­ri tü­ket­mek, pros­tat kan­se­ri­ne ne­den olan DNA ha­sa­rı­nı kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki gös­ter­mek­te­dir.

Ya­pı­lan bir baş­ka ça­lış­ma­da da do­ma­tes ve ürün­le­ri­ni, haf­ta­da 10 por­si­yon ve da­ha faz­la­sı­nı tü­ke­ten­ler­de pros­tat kan­ser ris­ki­nin yüz­de 35 ora­nın­da azal­dı­ğı ka­nıt­lan­mış­tır.

Li­ko­pen ay­nı za­man­da cil­de de dost bir an­ti­ok­si­dan.

DİLARA KOÇAK

Bir önceki yazımız olan Epidural prenses doğum nedir? başlıklı makalemizde Epidural doğum, Epidural prenses doğum ve Epidural prenses doğum nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *