Cameron Diaz’dan çıplak poz

41 ya­şın­da­ki dün­ya­ca ün­lü yıl­dız Ca­me­ron Di­az ‘Ka­set İşi­’ ad­lı ye­ni fil­min­de ilk kez çırılçıplak ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti.

Eşi­niz­le seks ha­ya­tı­nı­zı can­lar­dır­mak için çek­ti­ği­niz vi­de­onun si­lin­me­di­ği­ni ve Clo­ud’­a yük­le­ne­rek, pek çok ki­şi­ye ulaş­tı­ğı­nı an­lar­sa­nız ne ya­par­sı­nız?
Ca­me­ron Di­az’­ın baş­ro­lü Rob Lo­we ile pay­laş­tı­ğı ye­ni fil­mi ‘Ka­set İşi’­nin ko­nu­su bu ola­yın et­ra­fın­da ge­li­şi­yor.
Tür­ki­ye­’de ey­lül­de gös­te­ri­le­cek fil­min bü­yük bir sür­pri­zi de var: 41 ya­şın­da­ki oyuncu kameraların karşısında ilk kez çırılçıplak.
Ca­me­ron Di­az, Tem­po der­gi­si­nin ağus­tos sa­yı­sı­na ye­ni fil­mi­ni an­lat­tı.
2011’in hit ko­me­di­si ‘Kö­tü Öğ­ret­me­n’­de­ki iş­bir­lik­le­ri­nin ar­dın­dan yö­net­men Ja­ke Kas­dan, iki baş­rol oyun­cu­su Ca­me­ron Di­az ve Ja­son Se­gel, ye­te­nek­le­ri­ni ko­nuş­tu­ra­bi­le­cek­le­ri ye­ni bir pro­je bul­ma­ya ka­rar­lıy­dı. So­nun­da or­ta­ya ‘Ka­set İşi­’ (Sex Ta­pe) çık­tı.

Hi­kaye­si­ni Ka­te An­ge ­lo­’nun ka­le­me al­dı­ğı film; 10 yıl­lık ev­li­lik, iki ço­cuk ve iş ma­ra­to­nu için­de ro­man­tizm­le­ri iyi­den iyi­ye du­ru­lan bir çif­tin ko­mik ma­ce­ra­la­rı­nı ko­nu alı­yor. Di­az, filmini şöyle anlatıyor:
“10 yıl­lık ev­li ar­ka­daş­la­rı­mın hep­si, iliş­ki­ye za­man ayır­ma­nın bir mü­ca­de­le ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Emek har­ca­ma­la­rı ge­re­ki­yo­r. ‘Ka­set İşi’, bir­bir­le­ri­ni ger­çek­ten se­ven iki in­san­la il­gi­li. Bir­bir­le­ri­ne kar­şı hep açık ve şef­faf ol­muş­lar. Seks ko­nu­sun­da ise bi­raz ka­yıt­sız­lar. He­ye­ca­nı ge­ri ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Ve on­la­ra bir va­kit­ler ger­çek­ten iyi ol­duk­la­rı­nı ha­tır­la­ta­cak çok çıl­gın­ca bir işe kal­kı­şı­yor­lar.”

“TEK HE­DE­FiM MUT­LU­LU­K”

Bir­çok oyun­cu ‘Ka­set İşi­’ gi­bi bir fil­me ha­zır­lan­mak için gün­ler­ce aç ka­lır, spor sa­lo­nun­dan çık­maz­ken, Ca­me­ron Di­az böy­le yak­la­şım­la­ra kar­şı. Oyuncu şöyle diyor: “Sev­di­ğim iş­ler için ça­ba sar­f e­di­yo­rum ama bu film için özel bir şey yap­ma­dım. ‘Ka­me­ra önün­de çıp­lak ola­ca­ğım, o yüz­den şu­nu ya­pa­yı­m’ gi­bi bir der­dim ol­ma­dı. Ha­yat­ta­ki tek he­de­fim mut­lu ol­mak. Ve eğer bu film ya­pa­rak ola­cak­sa, o za­man da­ha da ha­ri­ka!”

YA­ŞIM EN­GEL DE­ĞİL

Projeleri seçerken yaşının engel olmadığını söyleyen Cameron Di­az, şöyle diyor: “İn­san­lar ba­na hep, ‘Ar­tık 20’li yaş­la­rın­da ol­ma­dı­ğın için iyi rol­le­rin gel­me­me­sin­den en­di­şe edi­yor mu­sun?’ gi­bi so­ru­lar so­ru­yor. Oy­sa yaş­lan­dık­ça da­ha iyi rol­ler alı­yo­rum. Her yıl Os­ca­r’­a aday gös­te­ri­len ka­dın­la­ra ba­kın: Ju­di Dench, Em­ma Thomp­son. Ger­çek rol­le­ri asıl on­lar ka­pı­yor.”

Bir önceki yazımız olan Ushan Çakır, Damla Sönmez aşkı başlıklı makalemizde Damla Sönmez, Damla Sönmez Ushan Çakır ve Ushan Çakır hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *