Ayta Sözeri ve Sezan Aksu düeti geliyor

‘U­lan İs­tan­bu­l’ di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı ‘U­ma­y’ ka­rak­te­riy­le tanınan Ay­ta Sö­ze­ri, ken­di­si­ne des­tek olan Se­zen Ak­su­’yu öve öve bitiremedi:

Sö­ze­ri, “Se­zen Ak­su bu dün­ya­da ça­lı­şılacak en gü­zel öğ­ret­men. Sı­kı ça­lış­ma­yı se­vi­yor. Size üç gün­de, 1,5 yıl­da kon­ser­va­tuv­ar­da öğ­re­ti­len şey­le­ri yük­le­ye­bi­li­yor. Ha­ni der­ler ya ma­ri­fet il­ti­fa­ta ta­bi­dir di­ye… Ne ka­dar ma­ri­fet­li olur­sa­nız, o ka­dar on­dan il­ti­fat du­yu­yor­su­nu­z” de­di.

Önü­müz­de­ki ay­lar­da sing­le ça­lış­ma­sı­na baş­la­ya­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Sö­ze­ri, şöy­le de­vam et­ti:

“Se­zen bir­çok şey yap­mak is­ti­yor, al­büm yap­mak is­ti­yor, sing­le is­ti­yor. Ama ön­ce Ya­şar Ga­ga ile onun al­bü­mün­de bir düe­tim ola­cak. Çok gü­zel bir şar­kı; in­san­lar çok se­ve­cek­ler ve şok ola­cak­lar.”

Bir önceki yazımız olan MFÖ Harbiye Açıkhavada coştu coşturdu başlıklı makalemizde Harbiye Açıkhava 2014, mazhar fuat özkan ve MFÖ hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *